Obchodné podmienky

1. Úvodné Ustanovenia
1.1.
Internetový obchod SUPER-Keck (ďalej len "Internetový obchod")

    
1.1.1. Internetový obchod SUPER-Keck, ktorý predáva tovar prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na adrese http://www.super-kecky.cz, prevádzkuje ako predávajúci spoločnosť QMS Trade sro sídlom Zvonařka 92/5, 60200 Brno, IČO: 26813246, zapísanej v obchodnom registri, ktorý vedie Krajský súd v Brne, oddiel C, vložka 51092, IČ: 26813246, (ďalej aj ako "predávajúci" alebo "Prevádzkovateľ"), bankové spojenie : ČSOB, as, č. účtu: 200062222/0300. Pre platby v EUR ČSOB as, č. Účtu: 260479222/0300.
    
1.1.2. Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

1.2. Kupujúci

    
1.2.1. Kupujúci - spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. (Ďalej len "Kupujúci - spotrebiteľ" alebo "Kupujúci".)
    
1.2.2. Právne vzťahy predávajúceho s Kupujúcim - spotrebiteľom výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP" alebo "Obchodné podmienky") sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení neskorších novelizácií.
    
1.2.3. Kupujúcim - podnikateľom sa rozumie osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, prípadne sa za podnikateľa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnej, výrobnej alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (Ďalej len "Kupujúci - podnikateľ".)

1.3. Všeobecné obchodné podmienky

    
1.3.1. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim, upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
    
1.3.2. Uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci preukazuje svoj súhlas s Obchodnými podmienkami v ich plnom a úplnom znení.
    
1.3.3. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené inak alebo platnosť niektorých ustanovení týchto Obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatným pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto Obchodné podmienky.
    
1.3.4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je Kupujúcim - podnikateľom. Na tieto obchodné prípady sa vzťahuje všeobecná zákonná úprava pre kúpnu zmluvu.

1.4. Definície a výklad pojmov

    
1.4.1. Kúpna zmluva - kúpna zmluva uzatvorená v elektronickej podobe medzi Prevádzkovateľom ako predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
    
1.4.2. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
    
1.4.3. Internetový obchod - on-line systém prevádzkovaný na internete, ktorý umožňuje uzatvárať kúpnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim za použitia komunikácie na diaľku, tzv. Dištančné. Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese http://www.super-kecky.cz.
    
1.4.4. Tovar - hnuteľné veci popr. softvér predávaný prostredníctvom internetového obchodu.

2. Ponuka tovaru, objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy, spôsob dopravy a platby
2.1.
Ponuka tovaru

    
2.1.1. Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na internetových stránkach servera super-kecky.cz. Ponuka tovaru sa nepovažuje za návrh dodať tovar v zmysle ust. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ponuka tovaru je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. Objednávka

    
2.2.1. Objednávku môže Kupujúci vytvoriť pomocou formulára na internetových stránkach Internetového obchodu.
    
2.2.2. Pri vytvorení objednávky pomocou formulára na internetových stránkach Internetového obchodu kupujúci najprv vyberie tovar, o ktoré má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy (pozri článok. 2.4.1. Týchto Obchodných podmienok) a spôsobu platby (pozri článok. 2.5.1. Tamtiež) kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom.

2.3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

    
2.3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať návrh kúpnej zmluvy Kupujúceho, pokiaľ tento návrh nie je v rozpore s Obchodnými podmienkami. Prevádzkovateľ potvrdí prijatie návrhu e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho.
    
2.3.2. Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Kupujúcim vzniká doručením prijatia Objednávky (tzv. Akceptáciou), ktorá je Prevádzkovateľom zaslané Kupujúcemu na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedol v Objednávke.
    
2.3.3. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Kupujúci sám.

2.4. Spôsob dopravy

    
2.4.1. Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, spôsob dodania tovaru z Kúpnej zmluvy určuje Predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy nedohodol na základe požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko s takým spôsobom dopravy spojené, vrátane prípadných dodatočných nákladov na zvolený spôsob dopravy.
    
2.4.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje informovať Kupujúceho o odoslaní tovaru, a to e-mailom na adresu zadanú Kupujúcim pri vytvorení objednávky.
    
2.4.3. Poslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú Kupujúcim pri vytvorení objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na poslanie tovar k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka.
    
2.4.4. V prípade zasielania tovaru do zahraničia si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo pripočítať k štandardnej cene dopravy podľa aktuálneho cenníka dodatočné náklady za dopravu do zahraničia.

2.5. Spôsob platby

    
2.5.1. Prevádzkovateľ ponúka na výber zo 4 spôsobov platby: dobierkou pri prevzatí, bankovým prevodom; platobnou kartou po internete a službou Paypal.
    
2.5.2. Platbou dobierkou sa rozumie platba objednávky pri jej prevzatí od doručovateľa alebo pri osobnom odbere na výdajnom mieste. Táto možnosť je dostupná iba pri voľbe dopravy: "poslanie objednaného tovaru prostredníctvom prepravcu" a "osobný odber". Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pripočítať náklady na vybavenie dobierky k cene objednávky podľa aktuálneho cenníka.
    
2.5.3. Ak Kupujúci zvolí ako spôsob platby bankový prevod, uhradí cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet Prevádzkovateľa. Pre čo najrýchlejšie vybavenie objednávky odporúča Prevádzkovateľ uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý Kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena za uhradenú dňom, kedy došlo k pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
    
2.5.4. Pri voľbe platby platobnou kartou po internete bude Kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobnú server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny odpočítaná z účtu Kupujúceho.
    
2.5.5 Pri voľbe platby cez službu Paypal bude Kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na server tretej strany, kde bude vyzvaný na prihlásenie do svojho Paypal účtu. Po overení platnosti a dostatočného zostatku na Paypal účte bude objednávka potvrdená a suma kúpnej ceny odpočítaná z Paypal účtu Kupujúceho.
    
2.5.6. Všetky zmeny a zmeny cien na internetovom obchode sú vyhradené. Ponuka (vrátane akčného tovaru, výpredaje a letákových akcií) platí do vypredania zásob, pričom počet akčných kusov je v ponuke vždy uvedený, prípadne po určenú dobu. Cena je platná v čase objednania.

2.6. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy

    
2.6.1. Prevádzkovateľ je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu uhradiť.
    
2.6.2. V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy a Obchodných podmienok Kupujúcim si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ďalej potom je povinnosťou Kupujúceho v takomto prípade uhradiť Prevádzkovateľovi všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, ak ho neprevezme.
    
2.6.3. Kupujúci je povinný najmä pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivé údaje. Údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedenej Kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.
    
2.6.4. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
    
2.6.5. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
    
2.6.6. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: info@super-kecky.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
    
2.6.7. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
    
2.6.8. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

2.7. Zľavové kupóny a vouchery

    
2.7.1. Prevádzkovateľ poskytuje rôzne druhy zliav na ponúkané tovaru tiež formou zľavových kupónov a voucherov, ktoré najčastejšie obsahujú zľavové kódy.
    
2.7.2. Zľavové kupóny a vouchery nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji
    
2.7.3. Zľavové kódy nie je možné uplatňovať opakovane, ak to nie je na zľavovom kupónu alebo voucheru výslovne uvedené.
    
2.7.4. Zľavové kupóny a vouchery nie je možné vzájomne kombinovať ani používať súčasne pokiaľ to nie je na zľavovom kupónu alebo voucheru výslovne uvedené.
    
2.7.5. Jeden používateľ má právo len na jeden zľavový kupón za registráciu bez ohľadu na počet zaregistrovaných emailových adries.
    
2.7.6. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy, zľavového kupónu alebo voucheru, má prevádzkovateľ právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu alebo voucheru odmietnuť. V takom prípade je užívateľ informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel zľavy či zľavového kupónu nejasnosti, platí ich výklad stanovený prevádzkovateľom.

3. Dodanie tovaru
3.1.
Dodacia lehota

    
3.1.1. Dodacia lehota, ak je pri tovare uvedená, má iba informatívny charakter a nie je pre Prevádzkovateľa záväzná.
    
3.1.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje Kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne odoslať.
    
3.1.3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením odoslanie alebo doručenie tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

3.2. Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

    
3.2.1. V súlade s článkom. 2.6.1. je Kupujúci povinný prevziať doručený tovar. V prípade neprevzatia tovaru je toto považované za porušenie zmluvných Obchodných podmienok Kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k kupovanému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru tiež na Kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.
    
3.2.2. Súčasťou zásielky je záručný list.
    
3.2.3. Faktúra (predajný doklad) je súčasťou dodávky
    
3.2.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa doporučuje kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený.
    
3.2.5. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, nezodpovedajúceho tovaru a pod., Ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky od prepravcu, je Kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení. Prevádzkovateľ neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak Kupujúci bezodkladne toto poškodenie neuplatnia v súlade s ods. 3.2.4. a 3.2.5. týchto Obchodných podmienok.
    
3.2.6. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
    
3.2.7. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
    
3.2.8. Všetky oznámenia predávajúceho môžu byť Kupujúcemu doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú Kupujúcim v objednávke.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
4.1.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy Kupujúcim - spotrebiteľom

    
4.1.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má Kupujúci-spotrebiteľ v súlade s § 1829 a n. Občianskeho zákonníka právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V takom prípade Kupujúci-spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​prostredníctvom emailu (na adresu info@super-kecky.cz) kde uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, pokiaľ Kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje.
    
4.1.2.Odstoupí Ak Kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
    
4.1.3. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch tu uvedených, najmä potom v prípade dodávky tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, alebo pre jeho osobu , ďalej v prípade dodávky tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, tovar v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť, dodávky zvukové, alebo obrazové nahrávky , alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodné obal, alebo dodávky novín, periodík, alebo časopisov. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
    
4.1.4. Kupujúci-spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal, vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.
    
4.1.5. Ak odstúpi Kupujúci - spotrebiteľ oprávnene od kúpnej zmluvy, je Prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to v zásade rovnakým spôsobom ako ich prijal. Podnikateľ vráti spotrebiteľovi prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým spotrebiteľ súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Kúpna cena bude v prípade bezhotovostnej platby Kupujúcemu poukázaná na účet uvedený kupujúcim v odstúpenia, inak na účet, z ktorého bola platba prijatá. V prípade platby v hotovosti bude kúpna cena vyplatená v hotovosti alebo prevodom na bankový účet
    
4.1.6. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Prevádzkovateľovi odoslal. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
    
4.1.7. Ak Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy neoprávnene a zašle napriek tomu tovar Prevádzkovateľovi, nebude tovar prijatý, prípadne bude na náklady Kupujúceho zaslaný späť.
    
4.1.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacia podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

4.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy Prevádzkovateľom

    
4.2.1. Prevádzkovateľ dbá na dobrú orientáciu v oblasti trhu s predávaným sortimentom, napriek tomu môže výnimočne dôjsť k situáciám, kedy nebude schopný objednaný tovar dodať za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve. Prevádzkovateľ si preto vyhradzuje právo v takýchto prípadoch odstúpiť od kúpnej zmluvy.
    
4.2.2. Prevádzkovateľ i kupujúci majú právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež vtedy, ak došlo k výrazným zmenám cien dodávateľa objednaného tovaru, ak došlo k výrazným zmenám cien prepravy tovarov a Kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tj. Zvýšenie ceny tovaru či zvýšenie nákladov na prepravu .
    
4.2.3. Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť kedykoľvek. V takom prípade vráti predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
    
4.2.4. Ak Prevádzkovateľ odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho e-mailom na adresu uvedenú Kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť Kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, ak už táto bola uhradená.
    
4.2.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak dôjde mu objednávka od kupujúceho, ktorý v niektorom z predchádzajúcich záväzkových vzťahov s predávajúcim porušil akúkoľvek svoju povinnosť podstatným spôsobom. Porušenie predchádzajúceho záväzkového vzťahu podstatným spôsobom sa považuje na účely odstúpenie od zmluvy za správanie v zmysle ust. § 2002 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

5. Práva z chybného plnenia

    
5.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).
    
5.2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v zákonom stanovenej dobe, tj. Dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť.
    
5.3. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:
        
* Má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
        
* Sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
        
* Tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
        
* Je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
        
* Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
    
5.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
    
5.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje Kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné (SUPER Keck STORE, divadelné 3, Brno 602 00). Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od Kupujúceho reklamovaný tovar.
    
5.6. Pri uplatnení práva z chybného plnenia je Kupujúci povinný preukázať uzavretie kúpnej zmluvy, Prevádzkovateľ odporúča na tento účel predložiť najmä doklad o nákupe - faktúru, alebo záručný list. Kupujúci má povinnosť vytknúť predávajúcemu vadu, teda dodať opis vady tovaru, kvôli ktorej ho reklamuje.
    
5.7. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil.
    
5.8. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s Kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

6. Ochrana osobných údajov

    
6.1. Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sa rozumie meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, pohlavie, číslo účtu a telefónne číslo a udeľuje súhlas so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom.
    
6.2. Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších novelizácií.
    
6.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, prevádzkovanie vernostného programu pre Kupujúceho a na účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov Kupujúci udeľuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne pomocou odkazu uvedeného na konci obchodného komunikácie odvolať. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.
    
6.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
    
6.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa.
    
6.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
    
6.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
    
6.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
        
* Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
        
* Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
    
6.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
    
6.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho.
    
6.11. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač.

7. Záverečné ustanovenia

    7.1. Jazykom komunikácie medzi prevádzkovateľom a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorenej kúpnej zml